Việt Nam và Câu hỏi Hươu cao cổ (The giraffe question)

Câu hỏi Hươu cao cổ là một khái niệm thú vị trong lịch sử ngoại giao thế giới bắt nguôn từ Việt Nam ta. Đây là một khái niệm liên quan trực tiếp đến chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Và để hiểu được mối liên quan này, trước tiên, hãy cùng nhau tìm hiểu sự tích về câu hỏi “Hươu cao cổ”. Chuyện kể rằng:

Continue reading “Việt Nam và Câu hỏi Hươu cao cổ (The giraffe question)”

Advertisements